Posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 26.06.2015

W dniu 25 czerwca w godz. 14 -17 w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 87 odbyło się posiedzenie ŁRDPP, na którym nie zabrakło także przedstawicieli naszej Fundacji. W porządku obrady poruszane były dwie kwestie niezwykle ważne we współpracy organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta.

Podczas spotkania miało miejsce omówieniu i zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…)”. Jest to bardzo ważny dla organizacji dokument. Żywimy nadzieję, że dzięki niemu będą miały szanse zaistnieć przejrzyste procedury konkursowe umożliwiające jeszcze pełniej zdobywanie środków na realizację zadań na rzecz mieszkańców naszego miasta. Drugim punktem porządku obrad było omówienie jakości współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Badanie przeprowadzone zostanie w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy, w ramach projektu Model Współpracy Miasto Łódź – NGO, realizowanego przez Centrum OPUS w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi.

Więcej informacji na temat szczegółów spotkania http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=13&_CatID=75&_NewsID=1832&_CheckSum=-781260907

Protokoły z posiedzeń ŁRDPP dostępne są na stronie http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=321&_CheckSum=864362640