Zgłoś swoje gimnazjum i „Włącz się do gry” 30.05.2015

Gimnazja z Łodzi zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Włącz się do gry”. Zakłada on przeprowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej kat. XIV, a w naszym przypadku dokładnie zajęć rozwojowych, czyli działań ukierunkowanych na rozwijanie potencjału intelektualnego i emocjonalnego młodzieży.

Zaplanowane działania mają formę oddziaływań profilaktycznych służących nakierowaniu młodzieży z grup ryzyka na twórcze, aktywne oraz rozwijające praktyczne umiejętności spędzanie czasu wolnego a poprzez to zapobieganie używania substancji psychoaktywnych. Cele projektu zakładają oddziaływanie na wiele sfer życia młodych ludzi w tym na kształtowanie motywacji, kreatywności, zdolności komunikacyjnych a także na podnoszenie poziomu świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz nt. wpływu używek na życie i zdrowie człowieka. Młodzież będzie miała okazję wziąć udział w grach terenowych, a następnie w warsztatach konstruowania gier. Jedne z problemów przedstawianych w dokumentach i programach miejskich, to negatywne zjawiska społeczne, związane z narkomanią i uzależnieniem od środków psychoaktywnych, powodujące poważne szkody we wszystkich sferach życia jednostki i społeczeństwa. Grupą szczególnie narażona na szkodliwe działanie narkotyków są młodzi ludzie w okresie rozwoju i dorastania. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo: kontakt@silaczka.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.