Motywacja Aktywność Kreatywność Samorealizacja Asertywność, czyli Żyj na MAKSA

Projekt z zakresu profilaktyki selektywnej kat. XV pt. „Motywacja Aktywność Kreatywność Samorealizacja Asertywność, czyli Żyj na MAKSA”, jest realizacją zadania publicznego i dotowany jest z budżetu miasta Łodzi. Dotyczy rozwijania twórczych uzdolnień młodzieży i szukania pasji.

CZAS REALIZACJI

wrzesień-grudzień 2014

UCZESTNICY

Odbiorcami działań projektowych są nie tylko gimnazjaliści z terenu miasta Łodzi, ale również nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w gimnazjach oraz rodzice uczniów.

REALIZATORZY

Działania realizowane są przez grupę trenerów z kilkuletnim doświadczeniem, głównie certyfikowanych trenerów umiejętności psychospołecznych, trenerów umiejętności poznawczych, psychologów oraz edukatorów terenowych i animatorów.

CELE

Cele projektu zakładają oddziaływanie na wiele sfer życia młodych ludzi, w tym na kształtowanie motywacji, kreatywności, efektywnego uczenia się i zdolności komunikacyjnych, a także podnoszenie poziomu świadomości na temat zdrowego stylu życia. Celami są też: aktywizacja środowisk lokalnych, promocja Łodzi jako miasta, w którym jest przestrzeń dla młodych oraz promocja stylu życia umożliwiającego interesujące spędzanie czasu wolnego.

DZIAŁANIA

Projekt zakłada realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej młodzieży i polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych w łódzkich gimnazjach nt. komunikacji empatycznej, rozwijania zainteresowań, trenowania umysłu i rozwijania kreatywności oraz  asertywności. Młodzież poszerzyła też swoja wiedzę na na temat wpływu nałogów na życie i zdrowie człowieka. Zorganizowane zostały także gry miejskie oraz seria szkoleń dla nauczycieli i doradztw dla rodziców na opisane wyżej tematy.