Pszczoły i Trzmiele Nasi Przyjaciele

cemex_trzmiele_01cmyk300

Projekt „Pszczoły i Trzmiele Nasi Przyjaciele” to ogólnopolski kompleksowy program edukacyjny obejmujący wiele działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców, dofinansowany przez Fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”. Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego w 2014 roku projektu „Trzmiele w ogrodzie”.

CZAS REALIZACJI
maj-listopad 2015

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z 18 klas szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego, pomorskiego i lubelskiego oraz ich nauczyciele. Drugą grupą odbiorców bezpośrednich są pracownicy zakładów firmy CEMEX i ich rodziny. Odbiorcami pośrednimi są całe społeczności szkolne.

REALIZATORZY
Realizatorami projektu są doświadczeni trenerzy edukacji ekologicznej, osoby posiadające widzę przyrodniczą, specjaliści w zakresie architektury krajobrazu.

CELE
Celem projektu jest budowanie postawy troski o środowisko naturalne szczególnie w kontekście ochrony bioróżnorodności. Poprzez realizację działań projektowych pokazujemy dobre praktyki w zakresie tworzenia enklaw z bazą pokarmową i miejscami gniazdowania dla różnorodnych grup owadów. Przedsięwzięcie wzbogaca wiedzę przyrodniczą odbiorców jak i dzięki niemu zyskują oni wiele umiejętności.

DZIAŁANIA
Projekt opiera się o wieloaspektowe działania skierowane do wielu odbiorców. Są nimi warsztaty skierowane do uczniów i zakładanie wraz ze społecznością szkolną klombów kwiatowych i montowanie „hoteli” dla owadów i tablic informacyjnych na terenach zielonych wokół placówek. Elementem działań w szkołach jest także przekazanie zestawów pomocy dydaktycznych służących do obserwacji przyrodniczych i tym samym zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań w tym zakresie. Podsumowaniem akcji w szkołach jest konkurs plastyczny. Grupa pracowników zakładu Cemex w ramach projektu angażuje się czynnie w tworzenie klombów kwiatowych, hotelu dla owadów i tzw. kwietnej łąki na terenie Cementowni w Chełmie. Wszyscy pracownicy zostają objęci kampanią informacyjną dotyczącą roli pszczół i trzmieli dla człowieka. Zostają wyposażeni w niezbędne informacje pozwalające im samodzielnie tworzyć miejsce przyjazne owadom we własnych ogrodach przydomowych.