Zielone zakątki-upcykling na szkolnych boiskach

LOGOopusProjekt „Zielone zakątki-upcykling na szkolnych boiskach” ma charakter rewitalizacyjny, inicjuje współpracę społeczności szkolnych i społeczności lokalnych skupionych wokół szkół znajdujących się w Strefie Wielkomiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy. Projekt obejmuje działania w sferze edukacji, ekologii, wspierania rodziny, aktywizacji seniorów.

Jest dofinansowany w ramach programu mikrowsparcia realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

CZAS REALIZACJI
czerwiec-sierpień 2015

UCZESTNICY
Odbiorcy bezpośredni to grupy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Strefy Wielkomiejskiej oraz ich rodzice, dziadkowie lub inni opiekunowie. Z efektów pracy w/w grup będą korzystały całe społeczności szkolne. Odbiorcami pośrednimi będą też wszystkie łódzkie szkoły, rodzice, inni łodzianie i internauci.

REALIZATORZY
Projekt jest realizowany przez trenerów i animatorów Fundacji posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, na co dzień realizującymi warsztaty , gry i spotkania dla grup w niemal każdym wieku. Osobami zaangażowanymi będą także działacze Fundacji Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej którzy realizują projekt w podobnej konwencji.

CELE
Głównym celem projektu jest aktywizacja, integracja i współpraca lokalnego środowiska w celu upiększenia otoczenia. Chcemy pokazać, że Łódź i nasz najbliższy „ogródek” jest miejscem o które warto dbać, a przy okazji spędzić kreatywnie czas, umacniając więzi rodzinne i sąsiedzkie. Będziemy dążyć do obudzenia w odbiorcach woli działania. Cele szczegółowe to również zdobywanie, zarówno przez dzieci jak i dorosłych, nowych umiejętności oraz wiedzy nt. naszego miasta, ekologii, kreatywności, form plastycznych, roli ruchu dla zdrowia, ciekawych form spędzenia czasu w mieście, nt. rewitalizacji i tożsamości lokalnej.

DZIAŁANIA
Nasz pomysł polega na zorganizowaniu warsztatów dla grup dzieci, ich rodziców i dziadków. Podjęte działania mają charakter integracyjny, wyzwalają potencjał twórczy i pobudzają kreatywność. Efektem spotkań jest upcykligowo-ogrodnicza aranżacja terenów przyszkolnych dzięki której stają się one przestrzeniami przyjaznymi dla oka i stwarzającymi warunki do działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym. Działania na boiskach promują idee upcyklingu-„przywracania rzeczom drugiego życia” oraz Urban Farmingu –idei tworzenia ogrodów warzywnych bo pojawią się także sadzonki roślin. W murach kamienic powstaną enklawy zieleni, miniogródki ozdobno-warzywne. Działania mające na celu aranżowanie przestrzeni będą urozmaicone grami i zabawami ruchowymi przy użyciu np. upcyklingowych piłek do żonglowania, które uczestnicy sami wykonają.