Łódź kontra choroby wątroby – warsztaty w ośrodkach socjoterapii i wychowawczych

Projekt „Łódź kontra choroby wątroby” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do młodzieży będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia. Wykonawcą warsztatów dla młodzieży z ośrodków socjoterapii i wychowawczych oraz warsztatów plastycznych i kulinarnych dla uczniów szkół podstawowych została wybrana nasza organizacja.

CZAS REALIZACJI

wrzesień 2015-kwiecień 2016

UCZESTNICY

Młodzież w 6 ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapii w Łodzi, wychowawcy i nauczyciele z tych placówek.

REALIZATORZY

Certyfikowani trenerzy umiejętności psychospołecznych, terapeuci, dietetycy, psycholodzy, osoby z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze promocji zdrowia – współpracownicy Fundacji.

CELE

Głównym celem działań/zajęć jest rozwijanie samoświadomości młodzieży w kwestii zdrowia oraz rozwijanie w niej umiejętności psychospołecznych.

Cel ten osiągany będzie poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

 1.  pomoc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie,
 2.  rozwój osobowości i umiejętności interpersonalnych,
 3.  wzbudzenie w uczniach chęci pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem,
 4.  budowanie świadomości zdrowotnej, która ułatwi podejmowanie odpowiednich wyborów sprzyjających zdrowiu,
 5.  wskazanie możliwości zmiany zachowań prozdrowotnych i psychospołecznych.

Dodatkowymi celami działań, wzmacniającymi zasięg ich oddziaływania są:

-promocja Łodzi, jako miasta, w którym jest przestrzeń dla młodych, gdzie można aktywnie spędzić czas,

-przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu,

-wyrównywanie szans edukacyjnych i w zakresie zachowania zdrowia,

-zapobieganie negatywnym skutkom niewłaściwego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży,

-tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w placówkach, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne,

-promocja zdrowego stylu życia – w środowisku lokalnym, w ramach placówek objętych projektem, ale również wykraczając poza nie,

-poszerzenie wiedzy nauczycieli/wychowawców obecnych podczas zajęć, nt. zdrowego stylu życia oraz zainspirowanie ich do stosowania nowo poznanych metod/form pracy.

DZIAŁANIA

Cele będą realizowane poprzez przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i prozdrowotnych składających się z 20 sesji w każdej z 6 placówek.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1.  komunikacja społeczna (nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów, integracji w grupie, skutecznego porozumiewania się),
 2.  wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości (wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji, innowacyjnego, twórczego i pozytywnego myślenia, praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do nauki, uzależnień),
 3.  radzenie sobie ze stresem – nauka redukcji napięcia fizycznego i psychicznego przy zastosowaniu różnych technik,
 4.  przezwyciężanie problemów życiowych – konstruktywność działań w sytuacjach trudnych (trening asertywnych zachowań),
 5.  rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, odczuć cielesnych, radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych,
 6.  rozwój motywacji  i umiejętność nagradzania się,
 7.  kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi,
 8.  wyrabianie świadomości dotyczącej skutków przemocy,
 9.  radzenie sobie z agresją (w nas i wokół nas),
 10.  wyrabianie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego i innych,
 11.  zdrowy styl życia (prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, abstynencja alkoholowa, nikotynowa, śr. odurzających itp.):

– wpływ środków uzależniających na zdrowie,

– rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz jako alternatywa dla używania alkoholu i innych środków uzależniających, rola diety w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Więcej informacji na:

kliknij na grafikę