„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 1.06.2017

Na zjawisko wykluczenia warto spojrzeć wielowymiarowo. Dlatego też nasze przedsięwzięcie dotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020 przewiduje opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, obejmującego realizację: warsztatów dyskusyjnych, z zakresu wolontariatu i ekonomii społecznej, debat,  warsztatów liderskich.

Uczestnicy czyli osoby w wieku 15-18 lat, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z terenu Łodzi i okolicznych powiatów będą mieli szansę odbycia ciekawego wolontariatu w wybranych podmiotach ekonomii społecznej oraz wcielenia się w rolę filmowców i dziennikarzy prowadzących sondaż nt. konsultacji społecznych. Opracowany i wdrożony zostanie również lokalny program skierowany do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego, w którego ramach znajdą się warsztaty fakultatywne o bardzo zróżnicowanej tematyce łączącej edukację kulturalną, historyczną, medialną i zdrowotną oraz zagadnienia stricte profilaktyczne. W czasach, gdzie najważniejszym miernikiem wiedzy a czasem umiejętności staje się test, chcemy zachęcać do rozmawiania i słuchania się nawzajem. Stawiamy na siłę doświadczeń uczestników, które będą pretekstem do refleksji i nauki. Istotne w naszym przedsięwzięciu jest również tworzenie, które jak twierdzą dziś neurobiolodzy jest niezwykle ważne dla każdego. Dlatego też uczestnicy projektu będą mieli wiele okazji wykazania się kreatywnością. Będziemy pobudzać młodzież do działania, do aktywności społecznej i zdrowego stylu życia. Placówki z regionu łódzkiego, które zajmują się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji – tel.513-931-905, kontakt@silaczka.org.pl.

aktywne postawy