Aktywne postawy młodzieży

Zadanie publiczne

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł zadania

Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017

Czas realizacji:

od 1.06.2017 do 31.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Adresaci projektu: bezpośredni – osoby głównie w wieku 15-18 lat, z terenu Łodzi i okolicznych powiatów, które z racji przebywania w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii stanowią grupę dotkniętą  lub zagrożoną wykluczeniem społecznym; pośredni- pozostali wychowankowie placówek, kadra pedagogiczna, lokalne środowisko oraz internauci.

Główny cel projektu jest jednocześnie celem szczegółowym Programu aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020, tj. integrowanie młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem poprzez działania edukacyjno – integracyjne.

Sposób realizacji celów: -opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, obejmującego: warsztaty dyskusyjne, z zakresu wolontariatu i ekonomii społecznej, debaty, warsztaty liderskie, odbycie wolontariatu w wybranych podmiotach ekonomii społecznej, sondaż nt. konsultacji społecznych; -opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, określającego działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego, obejmującego warsztaty fakultatywne o bardzo zróżnicowanej tematyce łączącej edukację kulturalną, historyczną, medialną i zdrowotną oraz zagadnienia stricte profilaktyczne.

logo

aktywne postawy

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong