Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego

Logo mlodziez dla mlodziezy

Zadanie publiczne:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –  Działania z zakresu przeciwdziałania

narkomanii
Tytuł zadania: Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego

Czas realizacji:
od 23.05.2018 do 31.12.2018

Forma:

-wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

-wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”, w zakresie zadań wskazanych w ramach współpracy finansowej w Programie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

 

Adresaci projektu: Uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat z terenu województwa łódzkiego oraz przedstawiciele kadr oświaty  pedagodzy/psycholodzy/nauczyciele, których zadaniem po zakończeniu projektu będzie realizacja programu w ich macierzystych placówkach we współpracy z młodzieżą

Głównymi celami projektu jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym, w grupie młodzieży objętej projektem . Cel ten jest realizowany  poprzez prowadzenie, promowanie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkotykowej.

Sposób realizacji celów: warsztaty i spotkania w placówkach,  a ich efekcie zainicjowanie działania  kół profilaktycznych w szkołach lub rozwój kół już istniejących oraz warsztaty  dla pracowników oświaty  w zakresie wdrażania programów profilaktycznych.

Projekt jest sfinansowany z środków z dotacji od Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi .

 

logo_uproszczone_promuje_lodzkie logo umł