BEE HEROES! – interaktywna książeczka dla przedszkolaków

Zadanie publiczne: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania: BEE HEROES! – interaktywna książeczka dla przedszkolaków
Czas realizacji: od 01.05.2019 do 31.10.2019
Forma: Współfinansowanie zadania publicznego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Adresaci projektu: Odbiorcami projektu są dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat
Cele projektu:
– Propagowanie idei rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
– Zwiększenie świadomości wśród dzieci, ich opiekunów i rodziców dotyczącej znaczenia pszczół w naszym życiu, odżywianiu i zdrowym funkcjonowaniu.
– Zwiększenie chęci do aktywnego włączania się w działania mające na celu ograniczenie wymierania pszczelej populacji.
– Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania i inicjatywy lokalne.
– Zwiększenie chęci udziału obywateli w sprawach publicznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Naszym projektem wpisujemy się w zawarty w “Programie ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.” cel: ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, w tym w działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, w tym zadania: wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz ochronie walorów przyrodniczych oraz prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody.
Sposób realizacji celów: publikacja i dystrybucja książki do przedszkoli w województwie mazowieckim.

logotypclaim_czerony_pl_

fb_BEE HEROES!_okładka1

fb_BEE HEROES!_okładka4

fb_BEE HEROES!_str4

fb_BEE HEROES!_str8

fb_BEE HEROES!_str22

Wersja elektroniczna książeczki do pobrania:

BEE_HEROES!