„Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025

Program
„Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025

Tytuł wniosku

WNIOSEK O WSPRACIE REINTEGRACJI – EDYCJA 2023

Czas realizacji:

od 2023-09-01 do 2023-12-31

Forma:

Wsparcie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Środki z  Funduszu Solidarnościowego

 

Adresaci projektu:

Beneficjentami Programu są przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania tego statusu.

Celem realizacji

jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym (PS) dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wzmocnienie zdolności do świadczenia przez nie usług społecznych.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia/efekty:

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU ZAWODOWEGO m.in. specjalistyczne szkolenia z zakresu programowania, projektowania 3D  oraz wirtualnej rzeczywistości, integracji sensorycznej i edukacji przyrodniczej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO I SPOŁECZNEGO m.in. warsztaty z obszaru szeroko rozumianych kompetencji psychospołecznych, indywidualne wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne/coachingowe / logopedyczne

Znak_graficzny_PS