Szkolenia dla nauczycieli

Jednym z głównych celów i założeń Fundacji jest ścisła współpraca z placówkami szkolnymi oraz edukacyjnymi. W ramach tej działalności przygotowaliśmy szeroką propozycję szkoleń prowadzonych w różnorodnych formach dostosowanych do potrzeb i możliwości danej placówki.

Pierwsze rozróżnienie dotyczy czasu trwania: mogą to być zarówno krótkie (2-4 godziny) formy oparte o atrakcyjną prezentację multimedialną, ciekawy wykład i ćwiczenia jak i formy dłuższe (8-16 godzin) przybierające postać pełnych warsztatów lub treningów.

Ważnym elementem jest fakt, że realizując nasze szkolenia uwzględniamy prawidłowości procesu grupowego według Lewina i przebieg cyklu Kolb’a – najskuteczniejszej metody uczenia się dorosłych, która od dawna jest stosowana w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej i stanowi fundament większości teorii zarządzania wiedzą. Podnosimy efektywność naszych szkoleń również poprzez stosowanie modelu AIDA i zasady 3P.

Preferujemy model uczenia przez doświadczenie, dzięki czemu umożliwiamy uczestnikom zdobycie umiejętności i efektywne przyswajanie wiedzy. Wykorzystując różnorodne metody pracy oraz kładąc nacisk na metody aktywizujące uczestników mamy pewność przełożenia treści szkoleniowych i zdobytych umiejętności na codzienne relacje uczestnika szkolenia z uczniem, przełożonym czy też współpracownikiem.

Oprócz szkoleń odbywających się w placówkach oświatowych proponujemy także organizację wyjazdów integracyjnych połączonych ze szkoleniami rady pedagogicznej. Organizowane przez nas wyjazdowe szkolenie to profesjonalnie przekazana wiedza z dużą dawką integracji, dobrej zabawy i wieloma dodatkowymi atrakcjami. Miejsce wyjazdu oraz tematykę szkolenia dostosujemy do Państwa preferencji.

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi szkoleń należy kliknąć na temat wybrany z poniższych:

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z wymogami podstawy programowej kształcenia ogólnego – indywidualizacja i wyrównywanie szans

Zagadnienia:

– dostosowanie wymagań edukacyjnych – aspekty prawne,

– cel i obszary dostosowania wymagań,

– uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – charakterystyka profilu,

– typy i charakterystyka specyficznych trudności w uczeniu się,

– szkolny system form dostosowań – działania nauczycieli korespondujące z wymaganiami OKE i oczekiwania ucznia związane z formami dostosowań oraz praktyczne aspekty dostosowania aktualnego programu kształcenia ogólnego do potrzeb i możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat prawnych aspektów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia,
 • posiadał wiedzę o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • świadomy konieczności współtworzenia szkolnego systemu dostosowań,
 • posiadał informacje na temat sposobów dostosowania aktualnego programu kształcenia ogólnego do potrzeb i możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Organizujemy także szkolenia z zakresu poszczególnych problemów związanych z indywidualizacją, dotyczące szczegółowo kategorii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowaniem IPET oraz zaleceń do pracy
z uczniami ze SPE, ocenianiem, klasyfikacją i promocją uczniów ze SPE, opracowaniem dostosowań pod poszczególnych uczniów ze SPE.

Podczas szkolenia skupiamy się na aspektach wskazanych przez Państwa, jako szczególnie ważne z perspektywy Państwa placówki.

2. Wprowadzanie innowacji drogą do podnoszenia jakości pracy szkoły

Zagadnienia:

– działalność innowacyjna szkół – aspekty prawne,

– zakres i treść pojęcia innowacja pedagogiczna,

– etapy wprowadzania innowacji pedagogicznej, procedury zgłaszania innowacji,

– standardy i wskaźniki działalności innowacyjnej,

– sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną,

– innowacje jako element budowania korzystnego wizerunku placówki.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał informacje prawne dotyczące innowacji edukacyjnych,
 • posiadał wiedzę nt. procedur dotyczących wprowadzania innowacji edukacyjnych, pozwalającą na wdrażanie własnych innowacji,
 • znał przykłady możliwych działań innowacyjnych,
 • znał sposoby poszukiwania środków na pozyskiwanie dofinansowania na działania innowacyjne.

3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej – monitorowanie wdrażania i realizacji podstawy programowej

Zagadnienia:

– wewnętrzna struktura podstawy programowej, a efekty kształcenia,

– czynniki mające wpływ na planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej,

– programy nauczania – wybór programu, procedury wprowadzania autorskich programów nauczania, zgodność organizacji nauczania przedmiotu z liczbą godzin edukacyjnych,

– sposoby monitoringu wdrażania i realizacji podstawy programowej (narzędzia ilościowe i jakościowe),

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, indywidualizacja pracy z uczniem
w kontekście zajęć obowiązkowych i dodatkowych,

– kompetencje dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego nad planowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat struktury podstawy programowej i widział zależność między podstawą, a celami kształcenia,
 • znał czynniki, jakie należy uwzględniać przy planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • zainspirowany do tworzenia autorskiego programu nauczania oraz będzie wiedział, jakie procedury musi spełnić by go wdrożyć w swojej placówce,
 • świadomy potrzeby monitorowania wdrażania i realizacji podstawy programowej oraz kompetencji dyrektora w tym zakresie,
 • wiedział, jakie są metody ilościowe i jakościowe do monitoringu realizacji podstawy programowej.

4. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, czyli jak rozwijać kreatywność w sobie i w innych

Zagadnienia:

– rozumienie istoty kreatywności oraz poznanie operacji myślenia twórczego,

– rozwinięcie bardziej elastycznych sposobów myślenia o osiąganiu celów edukacyjnych i wychowawczych,

– poszerzenie wiedzy na temat barier blokujących kreatywność oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • potrafił przezwyciężać bariery blokujące kreatywność u siebie i uczniów,
 • potrafił kreatywnie rozwiązywać problemy,
 • kreatywnie podchodził do przyswajanej wiedzy oraz kreatywnie wykorzystywał narzędzia efektywnej nauki.

5. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania w tym technik szybkiego zapamiętywania w codzienną pracę z uczniem drogą do jego rozwoju i zwiększenia motywacji do nauki

Zagadnienia:

– jak pracuje nasz mózg, czym jest pamięć i jej rytmy,

– mnemotechniki wspomagające nauczanie każdego przedmiotu szkolnego: pałac pamięci, system powiązań, metoda słowa klucza, akronimy, rymonimy, piktogramy, litera w obrazku, kreatywne wieszaki,kartograf,

– sposoby motywowania uczniów do stosowania alternatywnych metod nauki.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał wszystkie niezbędne mnemotechniki oraz będzie potrafił je efektywnie zastosować w nauczaniu swojego przedmiotu,
 • mógł wykorzystać mnemotechniki do własnej edukacji oraz rozwoju,
 • przekonany do alternatywnych form zapamiętywania.

6. Aktywne słuchanie oraz sztuka koncentracji czyli sposoby na uzyskanie uwagi nawet najmniej „uważnych” uczniów

Zagadnienia:

– poznanie technik aktywnego słuchania,

– poznanie barier utrudniających aktywne słuchanie,

– zaznajomienie się z psychozabawami i ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności aktywnego słuchania i koncentracji u uczniów.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał zasady aktywnego słuchania, jako warunku dobrej komunikacji, efektywnego zapamiętywania i potrafił je zastosować,
 • znał bariery utrudniające aktywne słuchanie i umiał im przeciwdziałać,
 • potrafił rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania u swoich uczniów.

7. Przerywniki w lekcji – zwiększające uwagę, poprawiające koncentrację, relaksacyjne oraz pozytywnie wpływające na postawę ciała ucznia

Zagadnienia:

– definicja przerywnika w lekcji oraz podział przerywników ze względu na cel i wedle potrzeb grupy,

– zasady stosowania przerywników,

– przerywniki „na każdą okazję”.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział na czym polega stosowanie przerywników w lekcji, znał ich podział oraz wiedział, kiedy jaki przerywnik zastosować,
 • posiadał bazę przerywników, które będzie mógł zastosować w różnych sytuacjach.

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w polskim prawie oświatowym

Zagadnienia:

– regulacje prawne dotyczące WWRD,

– pojęcie WWRD i jego cel i znaczenie,

– procedury związanie z funkcjonowaniem zespołu wspierania wczesnego rozwoju dziecka,

– dokumentacje związana z WWRD, w tym indywidualny plan WWRD,

– finansowanie WWRD.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę nt. pojęcia WWRD,
 • znał unormowania prawne dotyczące WWRD,
 • znał zasady funkcjonowania zespołu WWRD i będzie zaznajomiony z dokumentami, jakie się z tym wiążą.
 • posiadał informacje nt. możliwości dofinansowania WWRD.

9. Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych

Zagadnienia:

– cechy ucznia zdolnego, kryteria uzdolnień, diagnoza ucznia zdolnego,

– uczeń zdolny w świetle prawa oświatowego – regulacje prawne,

– formy pracy organizacyjnej z uczniem zdolnym,

– ogólne zasady pracy organizacyjnej z uczniem zdolnym,

– proponowane metody pracy sprzyjające zwiększeniu efektywności uczenia się ucznia zdolnego,

– przykładowe formy pracy z uczniem zdolnym,

– zagrożenia i warunki sprzyjające rozwojowi ucznia zdolnego.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat diagnozowania szczególnych uzdolnień i specyfiki funkcjonowania ucznia zdolnego,
 • wiedział gdzie szukać regulacji prawnych dotyczących pracy z uczniem zdolnym,
 • zaznajomiony z dokumentacją szkolną dotyczącą ucznia zdolnego,
 • posiadał zasób wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem zdolnym, co pomoże mu odpowiednio dobrać sposoby do pracy ze swoimi podopiecznymi,
 • rozumiał jakie warunki sprzyjają rozwojowi ucznia zdolnego i co im zagraża.

10. Sposoby nawiązywania dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych

Zagadnienia:

– korzyści i zasoby wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,

– sposoby identyfikowania potrzeb środowiska lokalnego,

– przykłady działań na rzecz środowisk lokalnego,

– identyfikacja zasobów środowiska lokalnego,

– struktura budowania i monitorowania współpracy – tworzenie zespołów, planu współpracy, zasad i wskaźników.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • świadomy obopólnych korzyści wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • znał sposoby na określanie potrzeb środowiska lokalnego i widział potencjał do podjęcia współpracy
  w oparciu o diagnozę potrzeb,
 • znał sposoby na pogłębienie współpracy z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym
 • posiadał wiedzę na temat planowania długoterminowej współpracy oraz podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska,
 • wiedział jak wykorzystać współpracę ze środowiskiem lokalnym do promocji placówki.

11. Jak stworzyć super szkołę – wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym

Zagadnienia:

elementy wpływające na wizerunek szkoły,

– struktura narzędziowa promocji marketingowej,

– wybrane działania promocyjne budujące wizerunek szkoły,

– aspekty prawne – elementy marketingu w prawie oświatowym,

– Internal relations w szkole – metody integrowania pracowników, rola komunikacji w środowisku wewnętrznym,

– wizerunek nauczyciela a wizerunek szkoły,

– podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali i potrafili wdrożyć podstawowe zasady dotyczące budowania wizerunku szkoły,
 • posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające zwiększyć efektywność działań marketingowych szkoły,
 • posiadali wiedzę nt. skutecznego budowania trwałych relacji w środowisku lokalnym,
 • umieli przeciwdziałać sytuacjom zagrażającym dobremu wizerunkowi szkoły.

12. Zasady pracy metodą projektu edukacyjnego czyli jak ją bezstresowo i poprawnie wdrożyć w życie szkoły – dobre praktyki

Zagadnienia:

– projekt od strony formalnej: jak zacząć, terminy, cele, jak dobrać grupę, jak przygotować dokumenty, jak stworzyć budżet projektu, jak przygotować formularz oceny,

– projekt od strony merytorycznej: jak wybrać temat, poszczególne fazy projektu, realizacja,

– nowe instrumenty pracy grupowej przydatne przy pracy metodą projektu,

– trudne pytania nasuwające się podczas pracy metodą projektu.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał i potrafił zastosować w praktyce wszystkie zasady pracy metodą projektu,
 • znał wszystkie formalności związane z pracą metodą projektu,
 • znał odpowiedzi na nurtujące go pytania i trudne kwestie,
 • mógł pod okiem fachowca popracować nad własnymi pomysłami na projekty edukacyjne,
 • przekonany do tej formy nauczania i zmotywowany do takiego sposobu pracy z uczniem.

13. Nauczyciel – dobrym doradcą i przewodnikiem w zakresie wyborów edukacyjno – zawodowych ucznia

Zagadnienia:

– diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe,

– źródła informacji o zawodach, rynku edukacyjnym i rynku pracy,

– zasady udzielania konsultacji indywidualnej oraz poradnictwa grupowego.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • potrafił zdiagnozować potrzeby uczniów w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji dotyczących podejmowania edukacyjnych i zawodowych wyborów i wyzwań,
 • znał dostępne źródła informacji o rynku edukacyjnym i rynku pracy oraz umiał wyszukać potrzebne dane,
 • zapoznany z różnymi formami udzielania porad zawodowych.

14. Profilaktyka wypalenia zawodowego – jak mu przeciwdziałać oraz jak sobie z nim radzić

Zagadnienia:

– definicja wypalenia zawodowego, wskazanie osób szczególnie narażonych na ten syndrom,

– omówienie przyczyn wypalenia zawodowego, objawów i skutków oraz poszczególnych faz,

– strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz sposoby radzenia sobie z zaistniałym zjawiskiem.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział co to jest syndrom wypalenia zawodowego, komu zagraża, jakie są jego przyczyny, objawy, skutki
  i fazy,
 • rozumiał mechanizm powstawania tego zjawiska oraz potrzebę działań profilaktycznych,
 • znał sposoby radzenia sobie z zespołem wypalenia zawodowego oraz możliwości i sposoby zabezpieczenia się przed nim.

15. „Twój głos to dar na całe życie”- emisja  i higiena głosu w zawodzie nauczyciela

Zagadnienia:

– definicja emisji głosu, budowa krtani i strun głosowych,

– definicja i rodzaje oddechu, ćwiczenia przepony,

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy,

– ćwiczenia głosowe, dykcyjne oraz intonacyjne,

– zasady higieny głosu.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał zasady prawidłowego i bezpiecznego używania głosu,
 • wiedział jakie sposoby zastosować by w ciekawy i zróżnicowany sposób mówić
  • świadom, że za pomocą tonu głosu może panować nad emocjami w sytuacjach stresowych np. podczas pracy

  z uczniem.

16. Techniki radzenia sobie ze stresem przydatne podczas pracy ze sobą i uczniem

Zagadnienia:

– definicja oraz rodzaje stresu,

– przyczyny, objawy i skutki krótkofalowe i długofalowe stresu,

– strategie radzenia sobie ze stresem i bodźcami stresogennymi.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział czym jest stres i jakie są jego rodzaje,
 • potrafił zidentyfikować przyczyny i objawy występującego stresu, zarówno u siebie, jak i u innych (uczniowie),
 • znał techniki radzenia sobie ze stresem swoim i innych.

17. Nie tylko dla polityków i prezenterów czyli techniki autoprezentacji w zawodzie nauczyciela (podczas lekcji, zebrań szkolnych oraz egzaminów związanych z awansem zawodowym)

Zagadnienia:

– rodzaje sytuacji związanych z ekspozycją społeczną,

– komunikacja werbalna: jak kreować swój wizerunek poprzez zachowania językowe,

– komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, postawa, intonacja, aranżacja przestrzeni.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • świadom na czym polega spójna komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • znał zasady efektywnej komunikacji niewerbalnej,
 • wiedział, jakie zachowania językowe postrzegane są jako wzorcowe.

18. Prawidłowa komunikacja z uczniem, rodzicem, współpracownikiem

Zagadnienia:

– rodzaje komunikacji z otoczeniem i różnice w komunikowaniu się z uczniem, rodzicem i współpracownikiem,

– komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna – czyli podstawowe rodzaje komunikatu,

– autoprezentacja w komunikacji,

– zakłócenia i bariery w komunikacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział, że komunikat należy dostosować do odbiorcy i że za jego zrozumienie odpowiada nadawca,
 • znał podstawowe rodzaje komunikatów oraz zasady dobrej komunikacji,
 • świadom istnienia barier w komunikacji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

19. Rozwijanie umiejętności pracy z grupą uczniów w warunkach lekcyjnych oraz w kontekście rozwijania samodzielności ucznia oraz umiejętności współpracowania z grupą rówieśników

Zagadnienia:

– klasyfikacja metod pracy pod kątem specyfiki grupy oraz celu,

– przedstawienie propozycji gier, zabaw i ćwiczeń przystosowanych do specyfiki grupy oraz celu, jaki chce się osiągnąć,

– różne role nauczyciela podczas pracy z grupą.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał różne metody pracy z grupą oraz zasady ich wyboru,
 • świadom istnienia różnych form zabawy, wspomagających proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności przez uczniów,
 • świadom różnych ról, w jakie może wchodzić nauczyciel podczas prowadzenia zajęć by rozwijać samodzielność uczniów.

20. Efektywne planowanie i realizacja zadań

Zagadnienia:

– poznanie metod planowania w oparciu o wyznaczanie celów,

– niebezpieczeństwa i pułapki podczas realizacji zadań,

– poznanie blokad ograniczających realizację celów oraz strategii radzenia sobie z nimi.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał metody planowania i podziału zadań,
 • świadom istnienia blokad i innych niebezpieczeństw uniemożliwiających lub spowalniających realizację celów oraz będzie znał strategie radzenia sobie z nimi.

21. „Nie taka wywiadówka straszna jak ją malują” czyli jak skutecznie prowadzić spotkania z rodzicami

Zagadnienia:

– efektywne sposoby komunikowania się z rodzicem,

– budowanie zasad współpracy między nauczycielem i rodzicami,

– elementy budowania autorytetu nauczyciela,

– organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami-krok po kroku,

– case study czyli jak zapobiegać i radzić sobie z trudnymi sytuacjami na zebraniach z rodzicami.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał zasady efektywnej komunikacji na linii rodzic-nauczyciel,
 • posiadał wiedzę nt. zasad budowania współpracy z rodzicami oraz budowania własnego autorytetu w oczach rodziców,
 • posiadał wiedzę jak skutecznie zaplanować spotkanie z rodzicami by jego przebieg był efektywny,
 • posiadał bazę pomysłów jak radzić sobie z ewentualnymi trudnymi sytuacjami podczas zebrań.

22. Organizacja wycieczek/zielonych szkół/okolicznościowych imprez szkolnych – bezpieczeństwo i budowanie PR

Zagadnienia:

– aspekty prawne organizacji wycieczek/zielonych szkół i innych imprez szkolnych,

– nowatorskie pomysły na organizację wyjazdowych i stacjonarnych form aktywizacji uczniów,

– wyjazdy szkolne jako uzupełnienie i rozszerzenie realizacji podstawy programowej,

– kwestie bezpieczeństwa związane z organizacją wyjazdów i innych imprez szkolnych,

– imprezy szkolenie jako element kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,

– planowanie i organizacja wycieczek/zielonych szkół/imprez szkolnych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę i umiejętności by zapanować i zorganizować szkolną imprezę o charakterze wyjazdowym, zgodną z podstawą programową i atrakcyjną dla uczestników,
 • posiadał wiedzę dotyczącą sytuacji „kryzysowych”, związanych z imprezami o charakterze wyjazdowym oraz o skutecznym przeciwdziałaniu sytuacjom niebezpiecznym i sposobach reagowania na nie,
 • miał wiedzę na temat budowania wizerunku szkoły poprzez organizację imprez szkolnych, np. we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

23. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i poza nią gdy pozostają pod opieką nauczyciela oraz odpowiedzialność prawna rodziców i uczniów.

Zagadnienia:

– podstawy prawne regulujące bezpieczeństwo w szkole,

– zadania personelu szkoły w świetle obowiązujących przepisów,

– różne aspekty bezpieczeństwa (przykłady z praktyki szkolnej-codzienne funkcjonowanie szkoły, wycieczki, imprezy szkolne, bezpieczeństwo w sieci itp.),

– diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole – propozycje rozwiązań,

-procedury związane z reagowaniem na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu-kontakt i współpraca z innymi instytucjami,

– poziom bezpieczeństwa w szkole jako element wizerunku szkoły,

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał swoje zadania względem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • wyposażony w wykaz aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo w szkole,
 • widział jak zapobiegać i reagować na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

24.  Motywowanie uczniów do nauki oraz rozwoju zainteresowań

Zagadnienia:

– prawidłowości i zależności związane z pojęciem motywacji,

– czynniki wpływające na rozwój i hamowanie motywacji,

– metody i techniki stosowane do motywowania uczniów zdolnych, jak i „trudnych”,

– opracowywanie szkolnego systemu motywowania uczniów.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał niezbędne wiadomości pozwalające skutecznie motywować uczniów do nauki i rozwoju zainteresowań,
 • będzie posiadał wiedzę, jak sprawnie dobierać metody motywowania do określonych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych,
 • posiadał wiedzę o tym, jak dostosowywać strategie motywacyjne do różnic indywidualnych
  i grupowych oraz przypadków „trudnych”,
 • posiadał wiedzę o tym, jak sytuować strategie motywowania w planowaniu lekcji, aranżacji grup
  i przestrzeni, dobieraniu stylu nauczania i oceniania.

25. Sytuacje trudne w szkole (wagary, kradzieże, agresja, substancje psychoaktywne itp.)

Zagadnienia:

– działania profilaktyczne związane z sytuacjami trudnymi w szkole-podstawy prawne,

– poziomy i strategie działań, szkolny system procedur,

– procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych-omówienie przykładów,

– zasady współpracy szkoły z Policją, Sądem, Pogotowiem, MOPS-em i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał podstawy prawne związane z działaniami profilaktycznymi w zakresie sytuacji trudnych w szkole,
 • posiadał wiedzę na temat szkolnego systemu procedur w sytuacjach trudnych,
 • miał wiedzę o różnych możliwościach przeciwdziałania sytuacjom trudnym i sposobach reagowania na zaistniałe problemy.

Podczas planowania szkolenia bierzemy pod uwagę sugestie dotyczące zwrócenia uwagi na wybrane sytuacje trudne, szczególnie ważne z punktu widzenia Państwa placówki.

26. System reagowania na zjawisko cyberprzemocy w środowisku szkolnym oraz działania wspierające rodziców

Zagadnienia:

– definicja zjawiska cyberprzemocy i przegląd podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem w Internecie,

– zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy w sieci – zalecenia związane z bezpieczną infrastrukturą szkolnej sieci, jak i codziennym korzystaniem z osobistych komputerów,

– regulacje prawne dotyczące zagrożeń w sieci,

– zasady identyfikowania cyberprzemocy,

– działania interwencyjne, które należy podjąć w szkole w związku ze zjawiskiem cyberprzemocy (profilaktyka, działania dyscyplinarne wobec sprawcy, działania w stosunku do ofiary, sporządzanie dokumentacji),

– psychologiczne aspekty cyberprzemocy,

– zachowania agresywne i antyspołeczne wynikające z korzystania przez młodzież z Internetu.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • rozumiał aspekty związane ze zjawiskiem cyberprzemocy,
 • znał podstawowe terminy związane z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym,
 • znał sposoby postępowania ułatwiające wykrycie zjawiska cyberprzemocy,
 • znał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci,
 • posiadał wiedzę nt. regulacji prawnych dotyczących problemu cyberprzemocy i dysponował aktami prawnymi w tym zakresie,
 • wiedział jak wygląda procedura działań interwencyjnych związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy w szkole,
 • miał wiedzę o nt. psychologicznych aspektów cyberprzemocy.

Jako rozwinięcie tematyki oferujemy także zajęcia dla uczniów dotyczące cyberprzemocy, które stanowią ważny elementy funkcjonowania szkolnego systemu przeciwdziałania cyberprzemocy. Zajęcia prowadzone

są w formie warsztatowej i trwają 2 godziny lekcyjne.

27. Program rozwoju szkoły

Zagadnienia:

– program rozwoju szkoły w prawie oświatowym,

– określanie stanu obecnego w kwestii programu,

– procedura tworzenia programu rozwoju szkoły, w tym budowanie koncepcji pracy szkoły, misji i wizji,

– określanie kierunków rozwoju szkoły-narzędzia i procedury,

– ewaluacja i modyfikacja programu rozwoju szkoły,

– obszary planowania (planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne).

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • posiadali wiedzę merytoryczną nt. tworzenia programu rozwoju szkoły,
 • potrafili opracować program rozwoju szkoły, w tym koncepcje pracy szkoły zgodną z aktualnymi potrzebami,
 • potrafili dokonywać okresowej ewaluacji i zmodyfikować istniejący program by dostosować go do aktualnych potrzeb,
 • znali sposoby tworzenia podstaw spójnego działania organów i osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu rozwoju szkoły,
 • świadomi zależności między koncepcją pracy szkoły, a codziennymi działaniami podejmowanymi
  w placówkach oświatowych.

28. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej czyli jak sprawić by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością

Zagadnienia:

– ocenianie jako integralna część procesu edukacyjnego,

– elementy oceniania kształtującego,

– różnice między ocenianiem sumującym, a ocenianiem kształtującym,

– zasady oceniania kształtującego i procedury jego wdrażania,

– korzyści i trudności wynikające z wdrożenia oceniania kształtującego.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat elementów i zasad oceniania kształtującego,
 • znał procedury związane z ocenianiem kształtującym,
 • posiadał niezbędny zasób informacji, by być aktywnym uczestnikiem wdrażania oceniania kształtującego,
 • rozumiał procesy związane z ocenianiem kształtującym,
 •  znał przykłady działań korzystnych dla stworzenia na lekcji atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

29. Prawa i obowiązki uczniów we współczesnej szkole/rola samorządu uczniowskiego

Zagadnienia:

– prawa człowieka i prawa dziecka – rys historyczny,

– prawa ucznia w szkole na podstawie aktów prawnych oraz zasad regulujących życie szkoły,

– obowiązki ucznia oraz kary za ich nie przestrzeganie.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał prawa ucznia według obowiązujących w Polsce aktów prawnych,
 • wiedział, jakie są obowiązki ucznia oraz jakie kary są możliwe do zastosowania za ich nie przestrzeganie,
 • znał zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego.

30. Nauczyciel skutecznym negocjatorem czyli sprawdzone sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole

Zagadnienia:

– pojęcie konfliktu i jego najczęstsze przyczyny,

– źródła i rodzaje konfliktów,

– detektory konfliktu,

– sposoby radzenia sobie z konfliktem i najczęściej popełniane błędy,

– czynniki przeciwdziałające powstawaniu konfliktów,

– analiza przykładowych sytuacji konfliktowych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • miał wiedzę dotyczącą zjawiska konfliktu,
 • posiadał wiedzę na temat działań zapobiegających powstawaniu konfliktów,
 • znał sposoby radzenia sobie z konfliktami,
 • umiał trafnie dobrać sposób rozwiązywania konfliktu do sytuacji szkolnej.

31. Propozycje gier, zabaw i innych technik wspierających rozwój i aktywność dziecka i ich rola w procesie dydaktycznym

Zagadnienia:

– podstawowe informacje na temat psychologii zabawy i istoty metod aktywizujących,

– przegląd technik wspierających rozwój dziecka,

– podział metod i technik aktywizujących,

– kryteria doboru technik wspierających rozwój dziecka,

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał ogólną wiedzę na temat metod aktywizujących,
 • świadomy możliwości zastosowania zabaw jako elementu wspierającego rozwój dziecka,
 • znał wiele przykładów technik, które wspierają rozwój dziecka i wpływają korzystnie na proces dydaktyczny,
 • posiadał kreatywne podejście do tworzenia własnych propozycji gier i zabaw.

32. Praca wychowawcza z klasą – dynamika procesu grupowego w klasie szkolnej – zagrożenia i korzyści wynikające z ról grupowych

Zagadnienia:

– prawidłowości procesu grupowego,

– typowy model indywidualnego rozwoju grupowego,

– fazy procesu grupowego,

– role grupowe i ich rozpoznawanie i wykorzystanie dla realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych,

– powiązanie wiedzy o procesie grupowym i rolach grupowych z sytuacjami mającymi miejsce w klasie szkolnej – przydatne materiały i wskazówki do obserwacji uczniów pod kątem zastosowania uzyskanej wiedzy do sprawnego „zarządzania” społecznością klasową,

– praktyczne wskazówki do pracy z uczniami – sposoby unikania konfliktów i budowania dobrego klimatu   klasy.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • rozumiał czym jest proces grupowy,
 • potrafił wykorzystać wiedzę na temat faz procesu grupowego by skutecznie pracować z uczniami,
 • rozumiał, jak może wykorzystać wiedzę na temat ról grupowych, by usprawnić proces dydaktyczny
  i wychowawczy,
 • wiedział, jak budować w klasie szkolnej atmosferę sprzyjającą uczeniu się i socjalizacji.

Uzupełnieniem powyższej tematyki mogą być realizowane przez nas warsztaty dla młodzieży. Szkolenie oraz zajęcia dla młodzieży stanowią doskonałe połączenie, pozwalające efektywniej pracować z klasą szkolną.

33. Ewaluacja wewnętrzna i jej wykorzystanie w planowaniu pracy szkoły

Zagadnienia:

– planowanie ewaluacji (ustalanie celów i sposobu wykorzystania, definiowanie odbiorców, określanie zasobów, budowanie zespołu ewaluacyjnego),

– określanie szczegółowego programu ewaluacji,

– przykłady planów i projektów z ewaluacji,

– sposoby wykorzystania raportu z ewaluacji do podniesienia jakości pracy placówki.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat planowania ewaluacji,
 • potrafił zbudować program ewaluacji w tym m.in. określić obszary i zagadnienia, sformułować pytania badawcze i kryteria ewaluacji,
 • posiadał wiedzę na temat metod badawczych używanych podczas ewaluacji,
 • umiał konstruować harmonogram ewaluacji,
 • rozumiał konieczność doboru formatu raportu i sposobu upowszechniania i zastosowania jego wyników.

34. Ewaluacja zewnętrzna-przygotowania, przebieg i efekt

Zagadnienia:

– ewaluacja zewnętrzna- umocowanie prawne,

– procedury przygotowujące do ewaluacji (zestaw niezbędnych działań, jakie należy wykonać przed przybyciem wizytatorów do placówki),

– ewaluacja zewnętrzna-cele, zakres, kryteria, procedury badawcze, opis form upowszechnienia, czas prowadzenia itp. – analiza procedury właściwej ewaluacji,

– raport z ewaluacji zewnętrznej – analiza, wnioski, wdrażanie koniecznych działań, możliwe procedury odwoławcze od wyników raportu,

– pogłębiona ewaluacja wewnętrzna, jako działanie dopełniające po ewaluacji zewnętrznej.

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali regulacje prawne dotyczące ewaluacji zewnętrznej,
 • wiedzieli, jakie działania należy podjąć przygotowując się do ewaluacji zewnętrznej,
 • mieli świadomość działań, jakie będą miały miejsce podczas ewaluacji,
 • posiadali niezbędną wiedzę, by raport z ewaluacji stał się konstruktywnym narzędziem do podniesienia efektywności pracy szkoły,
 • wiedzieli, jak skutecznie planować ewaluację wewnętrzną.

35. Sposoby na zwiększenie potencjału edukacyjnego ucznia – metody usprawniające efektywne czytanie (nowe więc przeczytaj)

Zagadnienia:

– podstawowe informacje na temat czytania- prawidłowości niezbędne do pracy z uczniem,

– problemy i trudności w czytaniu – geneza zjawiska,

– narzędzia służące do oceniania opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem,

– wspomaganie czytania i czytania ze zrozumieniem- teoria, metody stosowane w pracy z uczniem, ćwiczenia motywacyjne,

– techniki szybkiego czytania- informacje i ćwiczenia,

– kompleksowe działania na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym, mające doskonalić umiejętność czytania wśród uczniów i ich    kompetencje językowe.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • miał podstawową wiedzę na temat prawidłowości dotyczących czytania,
 • miał zasób metod do weryfikacji tempa czytania i stopnia zrozumienia tekstu,
 • umiał zapobiegać, jak i niwelować trudności w czytaniu,
 • umiał zastosować zdobytą wiedzę, by wspierać uczniów w doskonaleniu umiejętności czytania,
 • posiadał inspirację do podejmowania działań na terenie szkoły, które przyczynią się do zwiększania  efektywnego czytania wśród uczniów i rozwoju ich kompetencji językowych,
 • miał wiedzę pozwalającą na zwiększenie tempa własnego czytania.

36. Znaczenie uzależnień niechemicznych w rozwoju dziecka

Zagadnienia:

– definiowanie uzależnienia niechemicznego,

– kryteria ułatwiające ocenę zjawiska,

– wpływ na zachowania dzieci,

– pomoc dziecku uzależnionemu ,

-podejmowanie działań profilaktycznych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat uzależnień niechemicznych,
 • miał umiejętność diagnozowania tego zjawiska i będzie świadomy wpływu uzależnień niechemicznych na rozwój i zaburzenia zachowania,
 • w świadomy sposób podejmował środki zaradcze.

37. Znaczenie pierwszej pomocy niemedycznej w sytuacjach nagłych

Zagadnienia:

– aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby fizyczne,

– standardy europejskie w udzielaniu pierwszej pomocy niemedycznej,

– charakterystyka zjawisk kwalifikujących się do natychmiastowego reagowania,

– dostosowanie apteczek pierwszej pomocy do rzeczywistych potrzeb,

– podstawowa wiedza z zakresu zakładania opatrunków i bandażowania,

– zasady resuscytacji.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę o przepisach prawnych w zakresie omawianego zagadnienia,
 • potrafił określić najczęstsze zagrożenia występujące w grupie rówieśniczej,
 • potrafił podjąć odpowiednie działanie,
 • umiał założyć opatrunek oraz pozna jego rodzaje,
 • potrafił odpowiednio dobrać i zastosować bandaż.

38. Przemoc w środowisku szkolnym – warsztaty edukacyjne

Zagadnienia:

– usystematyzowanie myślenia o przemocy ,

– poszerzenie wiedzy : definicja przemocy, przemoc gorąca i przemoc chłodna, zasady pomocy,

– umiejętność rozróżnienia zachowań typu „złość ” i „agresja”,

– zapoznanie z krokami interwencyjnymi.

Po warsztatach uczestnik będzie:

 • miał więcej wiedzy o zjawisku przemocy,
 • uświadomi sobie, jakie może podejmować kroki,
 • będzie wiedział kiedy uczeń jest zły, a kiedy agresywny,
 • potrafił podejmować działania profilaktyczne,
 • przez symulacje oswoi sobie sytuacje trudne.

39. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w placówce oświatowej w świetle ustawy o ochronie danych osobowych

Zagadnienia:

bezpieczeństwo danych osobowych w placówce oświatowej – aspekty prawne,

cel i zakres zbierania danych osobowych w szkole,

rozwiązania praktyczne umożliwiające bezpieczne gromadzenie, przechowywanie, usuwanie i pracę  z materiałami zawierającymi dane osobowe.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 •  posiadał wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych, zgodny w wymogami prawa,
 • potrafił poprawnie identyfikować potrzeby szkoły w zakresie tworzenia baz danych osobowych,
 • posiadał wiedzę z zakresu stosowania dobrych praktyk podczas przetwarzania danych osobowych.

40. Realizacja Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+ przez placówki i instytucje zajmujące się opieką, kształceniem i wychowaniem

Zagadnienia:

– diagnoza stanu łódzkiej edukacji:  mocne i słabe strony tego sektora usług oraz szanse i zagrożenia,

– główne założenia Polityki,  do kogo jest skierowana i jakie wynikają z tego dokumentu obowiązki dla realizatorów,

– cele strategiczne i operacyjne Polityki oraz adekwatne programy działań,

– wskazanie kierunków optymalnego rozwoju edukacji,

– wdrożenie polityki rozwoju łódzkiej edukacji  w aspekcie konkretnej placówki.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał dane i informacje obrazujące sytuację łódzkiej oświaty oraz jej tendencje, ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia i opieki,
 • wiedział na czym polega koncepcja i misja Polityki oraz będzie świadom, jakie są wyzwania łódzkiej edukacji,
 • znał cele Polityki i potrafił przyporządkować do nich adekwatne programy działań,
 • potrafił wdrożyć istotne elementy Polityki w swojej placówce z uwzględnieniem specyfiki placówki,
 • świadom znaczenia Polityki dla rozwoju edukacji w sensie szerszym – dla Łodzi oraz w sensie węższym – dla placówki, w której pracuje.

41. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów

Zagadnienia:

– sposób definiowania i rodzaje kompetencji społecznych,

– znaczenie kompetencji społecznych ucznia dla efektywności jego funkcjonowania,

– sposoby diagnozy i uwarunkowania kompetencji społecznych,

– możliwości rozwijania kompetencji społecznych w szkole.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • wiedział ,co to są kompetencje społeczne i jakie ich rodzaje wyróżniamy,
 • rozumiał związek między kompetencjami społecznymi ucznia, a jego funkcjonowaniem,
 • zapoznany z narzędziami, jakie może zastosować do diagnozy kompetencji społecznych ucznia,
 • znał sposoby rozwijania kompetencji społecznych w warunkach szkolnych.

42. Lekcje wychowawcze – jak je realizować by poznać i zrozumieć lepiej uczniów i wspierać ich w rozwoju

Zagadnienia:

znaczenie lekcji wychowawczych dla rozwoju relacji nauczyciel-uczeń i kompetencji społecznych ucznia,

tworzenie programu realizowanego podczas godzin wychowawczych,

pomysły na prowadzenie zajęć podczas godzin wychowawczych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • zainspirowany do prowadzenia ciekawych i efektywnych godzin wychowawczych,
 • posiadał bank pomysłów do realizacji podczas godzin wychowawczych,
 • rozumiał potrzebę efektywnego wykorzystania godzin wychowawczych.

43. Współpraca nauczycieli – tworzenie optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej

Zagadnienia:

– budowanie pracy zespołowej – tworzenie diagnozy kultury organizacyjnej placówki,

– podstawy komunikacji interpersonalnej – praca nad obszarami kluczowymi,

– zespołowe planowanie działań,

– działania zespołowe w kontekście wspierania uczniów w procesie wychowawczym i edukacyjnym,

– monitoring działań zespołowych.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • świadomy konieczności sprawnej pracy zespołowej nauczycieli w kontekście wspieranie ucznia
  w procesie edukacyjnym i wychowawczym,
 • posiadał jeszcze większe umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • sprawniej poruszał się w obszarze zespołowego planowania działań,
 • znał zasady ułatwiające zespołowe planowanie działań,
 • miał bazę wytycznych dotyczących zespołowego wspierania ucznia edukacyjnie i wychowawczo.

44. Realizacji projektów ekologicznych i pozyskiwanie funduszy na ich realizację – promocja szkoły i podnoszenie umiejętności nauczycieli z zakresu wdrażanie treści z edukacji ekologicznej

Zagadnienia:

–  wieloaspektowość pojęcia ekologii i podstawowe założenie edukacji ekologicznej,

– metodologia nauczania treści z związanych z ekologią – interdyscyplinarny charakter ekologii,

– wykorzystanie zagadnień ekologicznych do organizacji imprez szkolnych  i promowania szkoły w środowisku lokalnym,

– kształtowanie postaw uczniów – praktyczne wskazówki do wykorzystania,

– pozyskiwanie fundusz na działania z zakresu ekologii, włączenie treści ekologicznych w roczny plan pracy szkoły.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał podstawowe założenia związanie z edukacją ekologiczną i holistycznym pojęciem ekologii,
 • miał wiedzę, jak włączać wiedzę z zakresu ekologii w nauczanie innych przedmiotów,
 • znał przykłady technik, które można zastosować podczas zajęć realizujących treści ekologiczne,
 • umiał wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, by promować placówkę w środowisku lokalny i w atrakcyjny sposób organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów,
 • miał bank pomysłów, jak kształtować proekologiczne postawy wśród uczniów,
 • wiedział, gdzie poszukiwać możliwości finansowania działań z obszaru edukacji ekologicznej.

45. Fundraising dla edukacji – zewnętrzne źródła finansowania działań edukacyjnych w szkołach

Zagadnienia:

– źródła finansowania działań edukacyjnych w szkołach,

– wyszukiwanie i selekcjonowanie źródeł informacji o dostępnych grantach,

– ocena kwalifikowalności podmiotu i pomysłu projektu w ramach poszczególnych źródeł   finansowania,

– procedury – najważniejsze aspekty w ubieganiu się o dotację,

– warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie,

– najważniejsze zagadnienia realizacji projektów.

 

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał podstawowe źródła finansowania działań edukacyjnych,
 • potrafił wyszukać informacji na temat dostępnych dotacji, a także wyselekcjonować najważniejsze informacje,
 • znał podstawowe zasady oceny kwalifikowania podmiotów oraz działań projektowych w ramach konkursu, a także znał sposoby weryfikacji tychże informacji,
 • umiał w szybki sposób wyselekcjonować z dokumentacji konkursowej kluczowe informacje,
 • zapoznany z zasadami przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i opracuje szkielet swojego projekt,
 • zapoznany z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z realizacją projektu – kamienie milowe projektu, szanse i zagrożenia związane z realizacją projektu.

46. Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji w polskiej szkole – wzmacnianie postaw antydyskryminacyjnych

Zagadnienia:

– zapoznanie z definicją dyskryminacji i jej przejawami, formami, przyczynami i skutkami,

– uwrażliwienie uczestników na zjawisko wykluczenia, dyskryminacji i przynależności do różnych grup,

– nabycie wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, poznanie strategii antydyskryminacyjnych,

– wdrożenie tematyki postaw antydyskryminacyjnych w tematykę lekcji.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • rozumiał na czym polega zjawisko dyskryminacji, jakie są jego formy, przyczyny i skutki,
 • bardziej uważny na symptomy tego zjawiska zachodzące w jego otoczeniu,
 • potrafił wybrać i zastosować w zależności od sytuacji i potrzeby odpowiednią strategię antydyskryminacyjną,
 • potrafił rozwijać wrażliwość antydyskryminacyjną i kształtować postawy szacunku dla drugiego człowieka u uczniów poprzez przeprowadzenie ciekawej lekcji na ten temat.

47. Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Zagadnienia:

– rola bajek w wychowaniu dzieci,

– założenia teoretyczne bajkoterapii,

– rodzaje bajek terapeutycznych,

– metody pracy grupowej z wykorzystaniem bajki,

– podstawy pisania bajki terapeutycznej,

– możliwości wykorzystania bajki terapeutycznej w radzeniu sobie z problemami klasowymi (agresja, nietolerancja, odrzucenie itp.).

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • posiadał wiedzę na temat bajkoterapii – rodzajów bajek, możliwości ich wykorzystania,
 • znał formy i metody pracy z bajką w grupie przedszkolnej lub szkolnej,
 • posiadał praktyczne umiejętności wykorzystania bajek w pracy wychowawczej,
 • potrafił napisać bajkę terapeutyczną dostosowaną do problemu dziecka lub grupy dzieci,
 • posiadał wiedzę na temat dostępnych na rynku bajkoterapeutycznych pozycji wydawniczych.

48. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC) w szkole

Zagadnienia:

– geneza i założenia teoretyczne porozumienia bez przemocy  M. Rosenberga,

– model porozumienia bez przemocy w 4 krokach,

– „język szakala” oraz „język żyrafy” i ich konsekwencje dla komunikacji,

– odróżnianie obserwacji od ocen,

– wykorzystanie komunikatu „ja” w modelu NVC,

– komunikacja z uczniami z wykorzystaniem modelu NVC na przykładach,

– komunikacja bez przemocy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

– praktyka empatii.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał teoretyczne podstawy modelu komunikacji bez przemocy,
 • potrafił wykorzystać model 4 kroków w komunikacji w sytuacjach trudnych, ustalaniu granic, wyciąganiu konsekwencji, dawaniu krytyki i pochwały,
 • potrafił przekazać uczniom wiedzę na temat NVC i uczyć ich praktycznego zastosowania komunikacji bez przemocy.

49. Skuteczna krytyka i pochwała jako narzędzia motywowania uczniów

Zagadnienia:

– znaczenie sposobu formułowania krytyki w pracy z uczniem,

– najczęstsze błędy w formułowaniu pochwał i krytyki,

– sposoby formułowania krytyki motywującej do działania,

– niedoceniona rola pochwał,

– sposoby formułowania pochwał opisowych,

– krytyka i pochwała indywidualnego ucznia oraz całej klasy – jak to robić?

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał rolę prawidłowo formułowanych pochwał i krytyki w pracy z uczniami
 • potrafił sformułować pochwałę opisową, wzmacniającą samoocenę ucznia, zamiast pochwały ogólnej
 • potrafił sformułować krytykę motywującą, nieoceniającą
 • potrafił skierować pochwałę i krytykę do jednego ucznia oraz całej klasy.

50. Sześciolatek w szkole czyli jak bezstresowo wprowadzić malucha do szkoły – metody pracy i formy wspierania

Zagadnienia:

– charakterystyka 6-latka (ze szczególnym uwzględnieniem różnic między 6- a 7-latkiem) drogą do zrozumienia jego potrzeb i możliwości,

– praktyczne i konkretne zalecenia w pracy z dzieckiem sześcioletnim by praca stała się  inspirującą przygodą,

– współpraca z rodzicem kluczem do bezstresowego wprowadzenia sześciolatka w świat szkoły,

– ciekawe metody pracy oraz badawcze, gdyż kreatywność zaczyna się poza ławką szkolną, a obserwacja poza biurkiem,

– norma prawna nie jest tajna czyli sześciolatek w szkole – przepisy.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • miał poszerzoną wiedzę na temat rozwoju dziecka sześcioletniego,
 • wiedział co zrobić by przygotować dla 6-latka przyjazne i bezpieczne środowisko szkolne,
 • znał różne metody i formy pracy na przykładzie konkretnych zabaw dostosowanych do różnych sytuacji i potrzeb rozwojowych dziecka oraz będzie miał wypracowane formy wsparcia 6-latka ułatwiające dziecku dobre funkcjonowanie w klasie,
 • umiał zastosować wiedzę nt. inteligencji wielorakiej  w pracy z dzieckiem,
 • zorientowany w metodologii służącej uzyskiwaniu informacji o dziecku.

51. Mobbing w szkole – jak rozpoznać to zjawisko i skutecznie sobie z nim radzić

Zagadnienia:

– mobbing-czym jest i dlaczego o nim mówimy,

– źródła mobbingu oraz jego skutki,

– sposoby reagowania na przejawy mobbingu,

– jak rozmawiać o mobbingu z uczniami,

– mobbing w przepisach prawa.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • świadom istnienia zjawiska mobbingu w polskiej szkole,
 • rozumiał na czym polega zjawisko mobbingu oraz jakie formy przybiera,
 • wiedział jakie są potencjalne skutki mobbingu,
 • umiał odpowiednio i skutecznie zareagować na przejawy mobbingu w jego otoczeniu,
 • znał przepisy prawa dotyczące mobbingu.

52. Savoir vivre w szkole

Zagadnienia:

– co to jest savoir vivre, po co jest oraz w jakich sytuacjach ma znaczenie,

– zasady savoir vivre na korytarzu szkolnym, na lekcji, na przerwie, na ulicy, w odniesieniu do dorosłych  i rówieśników, dotyczący spożywania posiłków, poruszania się oraz witania,

– atrakcyjne formy przekazywania uczniom wiedzy na temat zasad dobrego wychowania oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce szkolnej i pozaszkolnej.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał podstawowe zasady savoir vivre,
 • potrafił w atrakcyjny sposób zapoznać z nimi uczniów,
 • potrafił zachęcić uczniów do stosowania zasad dobrego wychowania.