Cudze chwalicie, swego nie znacie-promocja idei ekoturystyki w województwie łódzkim

logo Ekoturystyka w ŁódzkiemProjekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie-promocja idei ekoturystyki w województwie łódzkim” to przedsięwzięcie, którego celem jest promocja ekoturystyki w kontekście Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Poprzez organizację warsztatów w szkołach, a następnie wyjazdów terenowych do wyjątkowych w województwie łódzkim miejsc, jakim są Obszary Sieci Natura 2000 jako projektodawcy chcemy zachęcać młodzież do poznawania naszego województwa i uprawiania aktywnej turystyki na jego terenie.

Projekt jest laureatem otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego powierzonego przez Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

CZAS REALIZACJI

czerwiec-grudzień 2011

UCZESTNICY

W działanie projektowe zaangażowani zostaną uczniowie i nauczyciele łódzkich szkół ponadpodstawowych.

Grupa uczniów z każdej szkoły zakwalifikowanej do projektu, będzie miała okazję wziąć udział w warsztatach nt. krajoznawstwa i turystyki w kontekście Sieci Natura 2000 w województwie łódzkim. Uczniowie wyjadą także na jednodniową wycieczkę do wybranego przez siebie obszaru „Naturowego”. Następnie zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie projektu atrakcji turystycznej wpisującej się w dany obszar z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz  przygotowanie  szkolnej kampanii promującej ekoturystykę. Prezentacja prac uczniów będzie miała miejsce podczas uroczystego finału projektu.

W projekcie będzie także spora rzesza odbiorców pośrednich. Odbiorcami pośrednimi projektu będą:

  • cała społeczność szkolna z wybranych szkół (odbiorcy kampanii szkolnej, pozostali uczniowie, nauczyciele, pozostały personel szkoły)
  • dyrekcje wszystkich szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w Łodzi (informacja na temat przebiegu projektu, relacja dotyczące efektów) – ponad 100 placówek
  • internauci odwiedzający stronę internetową organizacji i czytający informacje zamieszczane na portalach edukacyjnych i ekologicznych

REALIZATORZY 

Projekt realizowany będzie przez zespół edukatorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ekologicznych, wyjazdów terenowych (w tym wycieczek i zielonych szkół), w gronie których znajdują się specjaliści z zakresu pedagogiki, turystyki i ochrony środowiska.

CELE

Głównym celem projektu jest promocja ekoturystyki w kontekście Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wśród nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozwijanie aktywności turystycznej na terenie województwa łódzkiego.

Cel ten osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych:

– rozszerzenie zakresu wiedzy krajoznawczo-turystycznej, także w aspekcie regionalnym,

– rozszerzenie zakresu wiedzy nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w tym różnych form ochrony przyrody,

– pogłębienie więzi z własnym regionem (województwo łódzkie),

– wzrost poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,

– wyrabianie nawyku  racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu poprzez wycieczki turystyczno-krajoznawcze do miejsc cennych kulturowo i przyrodniczo w obrębie województwa łódzkiego.

Cele projektu realizowane będę poprzez realizację warsztatów w szkołach oraz wyjazdów terenowych, a także aktywizowanie młodzieży pod kątem promowania walorów województwa łódzkiego  nie tylko wśród swoich kolegów (kampanie szkolne), ale także członków rodzin i znajomych. Jednym ze sposób realizacji celów projektu będzie przeprowadzenie szkolenia – seminarium dla nauczycieli, którzy w dalszej perspektywie, czyli także już po zakończeniu działań projektowych podejmować będą w swej pracy z uczniami temat krajoznawstwa i turystyki.

Udział w projekcie dzięki zastosowaniu metod aktywnych, warsztatowych ma umożliwić odkrywanie uczniom i nauczycielom wielkiego potencjału turystycznego naszego województwa, ale też zachęcać do angażowania się w ekoturystykę, stanowiącą alternatywę dla oferty komercyjnych biur podróży. Projekt zakłada promocję przede wszystkim walorów przyrodniczych naszego województwa i turystyki opartej na kontakcie z naturą, w miejscach szczególnie cennych, objętych ochroną prawną w poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

 DZIAŁANIA

Projekt realizowany będzie w trzech fazach i będzie toczył się od czerwca do grudnia 2011r.

Pierwsza faza ma charakter przygotowawczy, zostanie w niej przeprowadzony m.in. nabór uczestników do projektu.

Druga faza projektu to faza wdrożeniowa, która obejmie zajęcia warsztatowe w szkołach, terenowe wyjazdy edukacyjne,  szkolną kampanię promującą idee projektu oraz finał projektu z prezentacją dokonań uczniów.

Ostatnia faza projektu ma na celu upowszechnienie idei realizowanego przedsięwzięcia. W tej fazie będziemy promowali „dobre praktyki”
z naszego projektu, wskazywali możliwości podjęcia analogicznych działań. W tym etapie zorganizujemy seminarium dla nauczycieli.

Na wszystkich etapach realizacji będzie prowadzona ewaluacja i promocja projektu.