O fundacji

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat Fundacji, wskazujące jej historię, misję, wizję oraz struktury i podstawowe dane włącznie z dokumentami.

Nasza misja i wizja

Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA jest organizacją działającą od kilku lat w sferze pożytku publicznego, specjalizującą się głównie w działaniach na polu edukacji, oświaty i wychowania oraz szeroko pojętej ekologii. Nadzór nad nią sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Wcześniej znana była pod nazwą Fundacja Rozwoju HELISA. Zmiana nazwy spowodowana była intensyfikacją działań na rzecz edukacji we współpracy z placówkami szkolnymi. Nasze działania kierujemy co prawda do szerokiego grona odbiorców, jednak skupiamy się na współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sektorze edukacyjnym.

Ważne stało się, żeby nazwa jak najbardziej odzwierciedlała założenia osób współpracujących z Fundacją jak również była zrozumiała. Większość osób kojarzy nazwę SIŁACZKA z nowelą Stefana Żeromskiego. Ta uniwersalna opowieść opisuje pracę u podstaw, wierność ideałom, wytrwałość i moralne zwycięstwo człowieka. Z tymi elementami identyfikujemy się i chcielibyśmy, żeby była tożsama nazwa naszej organizacji. Prawdziwa Siła, którą chcemy rozwijać u naszych uczniów to siła ducha, woli, umysłu i serca. Tak też naszą nazwę interpretują najmłodsi odbiorcy naszych działań, patrzą na nią przez pryzmat tych czterech ważnych słów. Pracujemy nad ich stosunkiem do przyrody, rozwijamy w nich motywację by zrealizowali swoje zamierzenia, plany i marzenia, trenujemy ich mózgi, pamięć i kreatywność, by uczyli się szybo i czerpali z tego jak najwięcej przyjemności, a jednocześnie pokazujemy czym w życiu są wartości, umiejętność współdziałania z drugim człowiekiem, przyjaźń i rozwój wewnętrzny. Tak widzimy naszą misję.

Naszym celem jest również szukanie, kreowanie i propagowanie nowoczesnych trendów w edukacji. Bliski jest nam współczesny, europejski model edukacyjny, który zakłada przede wszystkim koncepcję uczenia się przez całe życie, nowe wymagania i oczekiwania wobec nauczyciela oraz zmodyfikowany typ relacji nauczyciel-uczeń. Podstawą naszych działań jest dążenie do pełnej realizacji zasad dydaktycznych będących tzw. filarami edukacji czyli: uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby być. Jednocześnie pamiętamy o tym co w historii polskiej szkoły jest najlepsze-o wspaniałych tradycjach i kultywowaniu ideałów. Te założenia wdrażamy w program szkoleń, które realizujemy z osobami dorosłymi, głównie kadrą pedagogiczną, a także w programy naszych zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Nasze idee skłoniły nas do zainicjowania aktywnych działań społecznych w dziedzinie edukacji. Jesteśmy jedną z 5 organizacji wchodzących w skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Aktualnie nasza przedstawicielka przewodniczy tej komisji. Więcej informacji o idei i funkcjonowaniu KDO oraz o działaniach jakie są na bieżąco przez nie podejmowane na poniższej stronie internetowej:

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=250&_CheckSum=-1809330283

Struktury organizacyjne Fundacji

Nasz zespół tworzą specjaliści z fachową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i innych dziedzin, co sprawia, że podejmowane przez nas działania są wieloaspektowe. Doświadczenia poszczególnych członków naszego zespołu są bardzo bogate i wywodzą się również ze współpracy z (innymi podmiotami i organizacjami) organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Dla sprawnego działania organizacji niezbędny jest podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji oraz zespołu realizującego projekty.

Zarząd zajmuje się sprawowaniem pieczy nad większością bieżących spraw Fundacji – uchwala roczne i wieloletnie programy działań merytorycznych oraz plany finansowania, prowadzi bieżącą sprawozdawczość oraz monitoruje wydatkowanie środków finansowych.

W skład obecnego Zarządu Fundacji  wchodzą:
Ewa Kramek – Prezes Zarządu
Karolina Chyll-Gałecka – Wiceprezes Zarządu
Anna Sikora – członek Zarządu

Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru, nie podlegającym Zarządowi. Rada ma szereg kompetencji m.in. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem, opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd i in.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Agnieszka Borczyk – Członek Rady
Żaneta Krawczyk – Przewodnicząca Rady
Barbara Popławska – Członek Rady
Jolanta Gęsicka  – Członek Rady

Szczegółowe kompetencje organów Fundacji opisane są w statucie.

Zespół realizatorów to ludzie zaangażowani w działania projektowe Fundacji, pełniący głównie funkcję koordynatorów, edukatorów i trenerów.

Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o sympatykach i wolontariuszach Fundacji, którzy kibicują naszym działaniom i kiedy potrzeba rąk do pomocy, angażują się w nasze inicjatywy.

O osobach działających w naszej Fundacji  można przeczytać w zakładce „Nasz zespół”

Unormowanie „Etyka na co dzień”

Poniższy zbiór zasad ma służyć pomocą edukatorom, trenerom, doradcom edukacyjnym, wolontariuszom i innym osobom angażującym się w działania Fundacji (w dalszej części nazywanym współpracownikami), w rozstrzyganiu problemów etycznych. Unormowanie jest wyrazem przekonania, że działania współpracowników wobec odbiorców, mają szczególny wymiar etyczny wynikający z roli społecznej organizacji pozarządowych. Współpracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad etycznych zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, gdyż zdajemy sobie sprawę, że postawa wobec wartości moralnych, norm prawnych i obyczajowych powinna mieć odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia współpracownika i w każdej pełnionej przez niego funkcji.

Współpracownik

kieruje się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, zwłaszcza godnością człowieka jako osoby, jego podmiotowością, autonomią i prawem do nieskrępowanego rozwoju

przestrzega, chroni i realizuje prawa dziecka i ucznia wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce, szczególnie do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, oraz do intymności

w pracy z odbiorcami działań kieruje się przede wszystkim zasadą ich dobra oraz profesjonalnego wspierania we wszechstronnym rozwoju osobistym

dokłada wszelkich starań aby stale rozwijać swoją wiedzę, wrażliwość etyczną oraz umiejętności interpersonalne i intrapsychiczne

rzetelnie i w dobrej wierze informuje odbiorców na temat działań Fundacji, stara się o przejrzystość działań i procedur w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu zasady poufności względem spraw osobistych odbiorców, z którymi styka się wykonując obowiązki zawodowe

przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje

dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy odbiorców czy też na jego osobisty do nich stosunek, bez względu na cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, charakter problemów

stara się elastycznie dostosowywać cele i metody swoich działań do indywidualnych potrzeb i możliwości odbiorców, jednocześnie starając się szukać kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań

jest otwarty na poddawanie swojej pracy systematycznemu nadzorowi poprzez superwizje i inne formy pracy zespołowej, kierując się przekonaniem, że ocenianie i konstruktywna krytyka pracy i postępowania jest ważnym narzędziem dbania o jakość usług świadczonych odbiorcom

wymaga od innych współpracowników nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a także w przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

Podpis współpracownika

 

Dokumenty Fundacji

Statut
KRS
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
Sprawozdanie finansowe za 2010

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe za 2011

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok
Sprawozdanie finansowe za 2012

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok
Sprawozdanie finansowe za 2013

Dane Fundacji

Siedziba Fundacji: ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź

Rok rejestracji: 2010
KRS 0000364953
NIP: 727-27-68-635
REGON 100960257

Nazwa Banku: Kredyt Bank S.A.
Nr rachunku: 67 1500 2295 1222 9000 3052 0000