Włącz się do gry, czyli aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież

logo play newProjekt pt. „Włącz się do gry, czyli aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież” jest realizacją zadania publicznego dotowanego z budżetu miasta Łodzi i zakłada przeprowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej kat. XIV, a w naszym przypadku dokładnie zajęć rozwojowych, czyli działań ukierunkowanych na rozwijanie potencjału intelektualnego i emocjonalnego młodzieży.

CZAS REALIZACJI

maj-październik 2015

UCZESTNICY

Odbiorcami działań projektowych są nie tylko uczniowie gimnazjów z terenu miasta Łodzi, ale również pozostała społeczność szkolna i lokalna, w tym rodzice uczniów.

REALIZATORZY

Działania realizowane są przez terapeutów uzależnień, edukatorów terenowych i animatorów, posiadających wiedzę nt. atrakcji Łodzi, wielokrotnie współpracujących przy organizacji gier terenowych.

CELE

Głównym celem projektu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez łódzką młodzież gimnazjalną z grup ryzyka. Dodatkowymi celami projektu, wzmacniającymi zasięg jego oddziaływania są m.in. promocja Łodzi jako miasta, w którym jest przestrzeń dla młodych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Łodzi.

DZIAŁANIA

Formą realizacji projektu są gry terenowe, a więc aktywności niezwykle atrakcyjne dla młodych ludzi, bo kojarzące się im przede wszystkim z rozrywką. Tematyka gier będzie nawiązywała do różnych sfer życia młodzieży i szerokiego wachlarza ich zainteresowań. Kolejnym działaniem są warsztaty dotyczące konstruowania gier. Zaplanowane aktywności mają formę oddziaływań profilaktycznych służących nakierowaniu młodzieży z grup ryzyka na twórcze, aktywne oraz rozwijające praktyczne umiejętności spędzanie czasu wolnego, a poprzez to zapobieganie używania substancji psychoaktywnych.