Siłaczki miasta Łodzi

Zadanie publiczne: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32

Tytuł zadania: Siłaczki miasta Łodzi

Czas realizacji:
od 06.05.2018 do 08.12.2018

Forma: Współfinansowanie zadania publicznego przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie

Adresaci projektu: Odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorzy z terenu Łodzi i okolic.
Głównymi celami projektu są upowszechnianie wiedzy nt. dziejów Polski, szczególnie „małych ojczyzn”, nt. polskich tradycji demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych a w ten sposób wzmacnianie poczucia tożsamości i dumy narodowej oraz lokalnej, patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Cele te osiągane będą m.in. poprzez zdobywanie wiedzy na temat drogi do uzyskania praw wyborczych dla kobiet w Polsce, głównie w Łodzi.

Sposób realizacji celów: interaktywne warsztaty historyczne, gry miejskie z elementami rekonstrukcji, interaktywna wystawa historyczna „Aleją włókniarek”.

logo Silaczki miasta Łodzi

Web

logo muzeum

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong