Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży „Aktywni na START!”

znaki_strona_www (1)

Zadanie publiczne

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł zadania

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży „Aktywni na START!”

Czas realizacji:

Od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku

Forma:

dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym  społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

wartość dofinansowania 55300 zł, całkowity koszt inwestycji 64300 zł

Adresaci projektu:

młodzież, w wieku 15-19 lat, z terenu  gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich regionu łódzkiego, głównie z Łodzi i okolic, osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, oddziałach psychiatrycznych dziennych i całodobowych, uczniowie łódzkich szkół: zasadniczych szkół zawodowych, w tym specjalnych, szkół przysposabiających do pracy, techników, liceów;

odbiorcy pośredni projektu:

– wychowawcy, nauczyciele, terapeuci z w/w placówek,

– najbliższe otoczenie młodzieży przebywającej w ośrodkach, uczęszczającej do placówek, zaangażowanej w projekt

Celem realizacji zadania publicznego jest wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym, zgodnie z Priorytetem IV: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

-realizacja zajęć profilaktycznych – zadanie wiodące (wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym): warsztaty stacjonarne (automotywacji, poznawcze, doświadczania świata/arteterapeutyczne), warsztaty wyjazdowe, indywidualne porady: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu rozwoju osobistego;

-realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne (wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji społecznych), wolontariat;

-realizacja zajęć rozwijających przedsiębiorczość (rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną), wizyty studyjne;

-nagranie filmu promującego aktywne postawy młodzieży w technologii 360°;

-nagranie audiobooków dot. podstaw przedsiębiorczości, kwestii obywatelskich, radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Zaplanowane jest korzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, aktywizacji edukacyjnej i społecznej o charakterze zdrowotnym/profilaktycznym.

mrpips

des